Aydınlatma Metni

OSM URLA GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KVKK AYDINLATMA METNİ
 • VERİ SORUMLUSU
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla “OSM Urla Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi”
 • KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI
  Müşterilerimizin kimlik bilgileri (adı soyadı, uyruğu, TC kimlik/pasaport numarası, doğum yeri, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu yer bilgileri, ana-baba adı, medeni hali, cinsiyeti, kimlik belgesinde yer alan diğer bilgiler) ve iletişim bilgileri (adresi, telefon numarası, e-posta adresi);
  1.Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
  2.Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
  3.İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
  4.Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  5.Pazarlama Operasyonlarının Yürütülmesi,
  6.Hukuki, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.
  7.Yetkili kişi. kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.
 • Müşterilerimizin finansal bilgileri (ödemenin banka kartı ile yapılması halinde kart bilgileri) ise finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir
 • Fiziksel mekân güvenliğine ilişkin bilgiler (Müşterilerimizin tesis giriş çıkış tarih ve saat bilgiler, plaka numaraları ve konaklama ya da başka nedenlerle tesislerimizi kullanan kişilerin özel alanlar dışındaki ortak alanlarda görüntü kaydına ait kişisel verileri);
  1.Fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması,
  2.Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin sağlanması,
  3.Gerektiği hallerde yetkili mercilere bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.
 • İşlem güvenliğine ilişkin bilgiler (wifi üzerinden internete bağlanan müşterilerimizin IP adres bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri);
  1.Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
  2.Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.
 • Veri sorumlusuna ait web sitesi (www.teruarurla.com) üzerinden elde edilen bilgiler (web sitesini ziyaret eden kullanıcıların, pazarlama amacıyla alışveriş alışkanlıkları ve müşteri beğenilerini gösteren çerez (cookie) bilgileri ve web sitesi üzerinden iletişim formunu dolduran kişilerin ise adı soyadı ve e-posta adresi bilgileri);
  1.Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
  2.Reklam, kampanya ve promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
  3.Pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi,
  4.Talep ve şikayetlerin takibi amaçları ile sınırlı olarak kaydedilmektedir,
 • KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ
  Bu kişisel veriler, yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak formlar, web sitesi, güvenlik kameraları ya da bilgisayar programları aracılığıyla, kısmen otomatik veya otomatik yollarla işlenmektedir
 • KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI
  Kişisel verileriniz, kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlar doğrultusunda ve amacın gerektirdiği ölçüde Şirket nam ve hesabına faaliyette bulunan yetkili şirketler ve temsilcilere, düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere,  kurum ve kuruluşlara ve denetimcilere, pazarlama ve reklam faaliyeti gibi danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere, yurt içinde, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir. Ek olarak belirtmek isteriz ki; kişisel verileriniz, ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın paylaşılabilecektir. Yine kişisel verileriniz hukuki sürçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir. İşlenen tüm kişisel veriler KVKK hükümlerine uygun idari ve teknik tedbirlerin alınması suretiyle muhafaza edilmektedir.
 • KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN (İLGİLİ KİŞİNİN) HAKLARI
  Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11.Maddesi kapsamında veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
  1.Kişisel beri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  2.Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3.Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  4.Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bilme,
  5.Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  6. Kanunun 7.maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  7.(d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  8.İşlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  9.Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
  “ Veri Sorumlusuna Vaşvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ Uyarınca”;
 • Veri sahipleri bu taleplerini Türkçe olarak iletmek zorundadır.
 • Taleplerin yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi aracılığıyla ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinin kullanılması suretiyle iletilmesi gerekmektedir.
 • Başvurular yukarıda anılan tebliğin 5.Maddesinin 2.Fıkrasında sayılan zorunlu unsurları barındırmalıdır. Aksi takdirde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • VERİ SORUMLUSU İLETİŞİM BİLGİLERİ
  Yazılı Başvuru İçin Adres : Kuşçular Mah. 8028. Sk. No:16/2 Urla / İzmir
  E-Posta : info@teruarurla.com
  Tel : +90 232 990 01 02